Sunday, 19 May 2013പണ്ട് ഞങ്ങൾ തറവാട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ കൊച്ചായിരുന്നപ്പോൾ, ലീവിന് നാട്ടിൽ വന്ന അച്ഛൻ കൂടുതുറന്നു പറത്തിവിട്ട തത്തമ്മയുടെ ശരവേഗമാർന്ന ചിറകടിയിലാണ് ആദ്യമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ഞാൻ കാണുന്നത്. ഭൂലോകം മുഴുവനുമുള്ള കുന്നുകളും മലകളും മരങ്ങളും പുഴകളും പൂക്കളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും വയലുകളുമെല്ലാം പാറിനടന്നു കാണുവാനുള്ള ആവേശം ആ ചിറകടികളിൽ ഞാൻ കണ്ടു. 'കൂടാകുന്ന ലോക'ത്തിൽനിന്നും 'ലോകമാകുന്ന 
കൂട്ടി'ലേയ്ക്കുള്ള ആ പറവയുടെ യാത്ര, ആ നയനാനന്ദകരമായ കാഴ്ച, അതെന്നെ എത്രമാത്രം പുളകം കൊള്ളിച്ചു എന്ന് വിവരിക്കുക വയ്യ.

'മതമാകുന്ന കൂട്ടി'ൽ നിന്നും 'ലോകമാകുന്ന കൂട്ടി'ലേക്ക് ഞാൻ പറന്നുയർന്നപ്പോഴും അതേ ആവേശവും ആഹ്ലാദവും ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു.

ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും CCTV പോലൊരു സാങ്കല്പിക ആകാശപൌരന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഭയന്നുവിറച്ചു കഴിയേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്നെനിക്കില്ല. ആ സങ്കല്പ പൌരനോട് നീതി പുലർത്താത്തതിൽ പാപബോധം പേറി നീറിനീറി കരഞ്ഞുപിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ട അവസ്ഥയുമില്ല. പ്രാകൃതഗോത്രഭാവനകളുടെ ഉപോല്പന്നമായ കെട്ടുകഥകളുടെ ഭാരം ചുമക്കേണ്ടതില്ല. അവയിൽ നിന്നുരുത്തിരിഞ്ഞ ആചാരാനുഷ്ടാനകർമങ്ങളുടെ ചങ്ങലകളും എന്നെ ബന്ധിയ്ക്കുന്നില്ല.

നന്മ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സ്വർഗം എന്ന പ്രലോഭനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. തിന്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ നരകം എന്ന ഭീഷണിയും എനിക്ക് വേണ്ട. എന്റെ 'മോറൽ കോമ്പസ്' എന്റെയുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പുസ്തകത്താളുകളിലല്ല. അതിൽ ഒരു അന്തസ്സുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. എന്നിലെ നന്മ പൂവിനു സുഗന്ധമെന്നപോലെ, തേനിനു മാധുര്യമെന്നപോലെ സഹജമായ ഒന്നാണ്.

ജനനത്തിനും മരണത്തിനും മദ്ധ്യേയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇടവേള മാത്രമാണ് ജീവിതം എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇന്നെനിയ്ക്കുണ്ട്. മരണാനന്തരം ഉണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്ന യാതൊന്നും എന്നെ അലട്ടുന്നില്ല. യാദാർത്ഥ്യം എന്നുറപ്പുള്ള ഈയൊരു ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയവും ഊർജ്ജവും ധനവും വിനിയോഗിയ്ക്കുന്നു. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ പാഴ്ച്ചിലവുകളാണ് എന്ന് ഞാൻ അനുമാനിയ്ക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അത്തരമൊരു ജീവിതം സത്യം എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന യാതൊന്നും തന്നെയില്ല.

നിരവധി പേർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് ദൈവമില്ലാത്ത ഒരുലോകം പ്രചരിപ്പിയ്ക്കാൻ നടക്കുന്നതെന്ന്.

സ്വയം കെട്ടിയൊരുക്കിയ കൂടുകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട കുരുവികളുടെ തേങ്ങലുകൾ കാതുകളെ പൊള്ളിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്തോ വല്ലാതെ സ്വാർത്ഥനാകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല.

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

My Bookshelf

Mridhul's bookshelf: read

Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything
The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature
The Emerging Mind: Reith lectures 2003
The Extended Phenotype: The Long Reach of the Gene
The Science of Good and Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule
Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic
In Search of Schrödinger's Cat: Quantum Physics and Reality
Tao Te Ching: A New English Version
Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals' Abuse of Science
Politically Correct Bedtime Stories
Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love
The Dhammapada: The Sayings of the Buddha
Thus Spake Zarathustra
The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark
The Book Of Nothing
The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature
Nature Via Nurture: Genes, Experience and What Makes Us Human
The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science
Letter to a Christian Nation
To Be Human


Mridhul Sivadas's favorite books »