Wednesday, 20 August 2014

"രാജുവും രാധയും സഹോദരങ്ങളാണെന്ന്‌ ബാലരമയില്‍ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. എന്നാല്‍ 24 മണിക്കൂറും അവര്‍ ഒരുമിച്ചാണ്‌. സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ കാണാന്‍ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ഏതാപത്തിലും അവര്‍ ഒരുമിച്ചാണ്‌ ചെന്നുചാടുന്നതെന്നാണ്‌. ഒരൊറ്റ ലക്കത്തില്‍ പോലും മായാവി രാജുവിനെ മാത്രമോ അല്ലെങ്കില്‍ രാധയെ മാത്രമോ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. കൂടെനടന്ന്‌ ഇത്രയധികം പൊല്ലാപ്പുകളില്‍ പെട്ടിട്ടും രണ്ടുപേരും ഫെവിക്കോള്‍ വെച്ചൊട്ടിച്ചാലെന്ന പോലെ മുട്ടിയിരുമ്മി നടക്കുന്നതു കൂട്ടിവായിച്ചാല്‍ ഏതൊരാള്‍ക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണത്‌. അതെ! രാജുവും രാധയും ലൗവ്വാണ്‌!!. "

ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട്‌ ചിരി വരുന്നുണ്ടോ?

രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഭഗവദ്‌ഗീതയും കുര്‍ ആനും ബൈബിളുമൊക്കെ അഗാധമായി വായിച്ച്‌, അതിനകത്ത്‌ തന്റെ അത്രയും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഓര്‍ഡിനറി മോര്‍ട്ടല്‍സ്‌ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡരഹസ്യങ്ങള്‍ ചികഞ്ഞെടുത്ത്‌, ഏതാണ്ട്‌ ലോകത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ക്രിട്ടിക്കല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍സ്‌ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യത്തില്‍, യുറീക്കാ യുറീക്കാ എന്നലമുറയിട്ടുകൊണ്ട്‌ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പൂണ്ടുവിളയാടുന്ന ചിതലരിച്ച തലകളെ കാണുമ്പോള്‍ എനിക്കനുഭവപ്പെടുന്ന സവിശേഷമായ ഫീലിങ്‌സിന്റെ ഒരു ഏകദേശരൂപം നിങ്ങളുടെ ബോധതലങ്ങളില്‍ പുളകങ്ങളുണ്ടാക്കാന്‍ ഉപകരിക്കുമെങ്കില്‍, ചേതമില്ലാത്ത ഒരുപകാരമായിത്തീരില്ലേ അത്‌ എന്നു ചിന്തിച്ചുപോയതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്‌ ഈ ഇന്ത്യന്‍ പ്രണയകഥ.

ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശയെന്തെന്നാല്‍ ഇത്തരം കണ്ടെത്തലുകള്‍ പലതും അങ്ങേയറ്റം യുക്തിഭദ്രമായിരിക്കുമെന്നതാണ്‌.

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

My Bookshelf

Mridhul's bookshelf: read

Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything
The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature
The Emerging Mind: Reith lectures 2003
The Extended Phenotype: The Long Reach of the Gene
The Science of Good and Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule
Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic
In Search of Schrödinger's Cat: Quantum Physics and Reality
Tao Te Ching: A New English Version
Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals' Abuse of Science
Politically Correct Bedtime Stories
Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love
The Dhammapada: The Sayings of the Buddha
Thus Spake Zarathustra
The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark
The Book Of Nothing
The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature
Nature Via Nurture: Genes, Experience and What Makes Us Human
The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science
Letter to a Christian Nation
To Be Human


Mridhul Sivadas's favorite books »